V2R.CN·阅读之路

天地之道

本文地址:http://v2r.cn/5899b6e883fa7c65/
国学十道

天地之道:博也,厚也,高也,明也,悠也,久也。

所谓天地之道,也不过是自然法则。妳若遵从了——便能遗世独立,飘飘欲仙:返之则——万劫不复,永世不得超生。想那轮回之苦,却非人力所为也!

故而道是:冥冥中早已注定,天意实属难违。仔细想想,可也不就是这样的么?故,天地之道在于人心。

道理是从中国哲学的源头——《易经》而来。

《易》曰: 天地之道恒久而不已也。"利有攸往",终则有始也。日月得天而能久照,四时变化而能久成,圣人久于其道而天下化成。观其所恒,而天地万物之情可见矣。(《恒·彖下》)天地交泰。后以财成天地之道,辅相天地之宜,以左右民。(《泰·象上》)易与天地准,故能弥纶天地之道。(《系辞上》第四章) 天地之道,贞观者也。(《系辞下》第一章) 《易》之为书也,广大悉备,有天道焉,有人道焉,有地道焉。兼三材而两之,故六。六者,非它也,三材之道也。(《系辞下》第十章)"天地之道"乃《易》之精髓。不明"天地之道",则无可论《易》。

故论"天地之道"。 首先,从《恒·彖下》的论述入手。以《恒》卦论"天地之道",在于说明"天地之道"的永恒性,故云"天地之道恒久而不已"。又云"日月得天而能久照,四时变化而能久成",这是指"天地之道"的内涵和作用:有日月的照耀,给大地带来阳光和温暖,形成四时变化,从而产生万物。

故《周易正义》孔颖达疏云:"'四时变化而能久成'者,四时更代,寒暑相变,所以能久生成万物。" 这是天地运行的和谐与统一,故称"天地之道"。

在《周易》中,"天地之道"作为世界的总规律,以之"治理或规范"万事万物。于是,"天地之道,贞观者也"就可以诠释为: "天地之道"是决定世间万事万物生存发展的根本规律。"天地之道"是天道和地道的统一,而天道和地道则分别表述天空中的日月星辰运行和大地自然环境的变化规律。

人类生活于天地之间,于是,又形成了顺应天地法则的人类和人类社会的自身规律,是为人道。天道、地道和人道,统称三材之道。《周易》一书囊括天、地、人三材之道,故《系辞下》第十章有如是说。

孔子把天地之道的思想推而广之,应用到道德领域,提出了天地合德的思想,认为圣人的道德修养应该具有天地化生万物的高尚品德。如《乾·文言》曰:"夫大人者,与天地合其德,与日月合其明,与四时合其序,与鬼神合其吉凶" ,《孔子家语·五仪解》曰:"所谓圣者,德合于天地,变通无方,穷万事之终始,协庶品之自然,敷其大道而遂成情性;明并日月,化行若神,下民不知其德,睹者不识其邻.此谓圣人也。"

《孔子家语·好生》曰:"舜之为君也,其政好生而恶杀,其任授贤而替不肖,德若天地而静虚,化若四时而变物"。 孔子运用天地之道的思想来规范周王朝的礼仪体制。他认为,"礼"作为周王朝的体制是国家和社会的根本,礼之本源在于天道。故曰:"夫礼,先王以承天之道,以治人之情,故失之者死,得之者生。……是故夫礼,必本于天,效于地,列于鬼神,达于丧、祭、射、御、冠、昏、朝、聘。故圣人以礼示之,故天下国家可得而正也。"(《礼记·礼运》)又曰:"民之所以生者,礼为大.非礼则无以节事天地之神焉;非礼则无以辩君臣上下长幼之位焉;非礼则无以别男女父子兄弟婚姻亲族疏数之交焉;是故君子此之为尊敬,然后以其所能教顺百姓,不废其会节。"(《孔子家语·问礼》)"礼以顺天,天之道也"(《左传· 文公十五年》)。

综上所述,天地之道是孔子思想的本源与核心,这一思想不仅反映在孔子著作的《春秋》和《易传》中,而且在所有先秦儒家著作中都有不同程度和不同形式的反映。其中以《易传》作为记述孔子天地之道思想的代表作。这就是《周易》可以"弥纶天地之道",并在几千年的历史长河中一直被尊为众经之首和中华传统文化源头的根本所在。

欢迎关注个人微信:qfqb__sh

这里只写喜欢的字